תקנון האתר ותנאי שימוש

קבוצת החברות "סופגרום" (להלן: "סופרגום") מייעדת אתר זה להעברת אינפורמציה לשימושך האישי.

 1. אתר האינטרנט אשר כתובתו https://supergum.com (להלן "האתר") כולל מידע אודות קבוצת סופרגום ופעילותה, אודות מוצרים ושירותים שונים בתחומי הפיתוח, תכנון וייצור מוצרי גומי ופלסטיק, אטימה, מיגון עורי ונשימתי בעולם.
 2. יש להקפיד לקרוא תקנון זה ואת תנאי השימוש בו בעיון רב, בטרם הגלישה באתר שכן המשך גלישה ו/או צפייה במידע הנמצא באתר ו/או בתכניו מהווים הסכמה מלאה לתקנון האתר (מסמך זה, להלן: "תקנון אתר" ו/או "התקנון") במלואו ללא הגבלה ו/או הסתייגות.
 3. לצורך תנאי שימוש אלו, המונח "משתמש" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא, ו/או כל העושה שימוש (לרבות צד ג') כלשהו באתר או בחלקיו השונים יהיו אשר יהיו, כפי שמצוין בהגדרת המונח "האתר" לעיל.
 4. תקנון זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 

תנאי שימוש :

 

 1. סופרגום עושה כל שביכולתה אך אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.
 2. למרות שסופרגום משתמשת במאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אין היא מתחייבת לדיוקו של המידע. סופרגום לא תישא באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר, וכל משתמש מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו הוא על אחריותו הבלעדית. סופרגום לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל בתוכנו של האתר.
 3. סופרגום אינה מתחייבת שהאתר יוצג ויפעל כסדרו ללא הפרעות ו/או הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות.
 4. סופרגום אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או באופן קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו ו/או את מתן השירותים הניתנים בו ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. לפרטים ובירורים באשר לשירותים, למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של סופרגום באמצעות הטופס המצוי באתר תחת "צור קשר".
 6. במסגרת מילוי הטופס תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני. כל הפרטים שיוזנו על ידך בטופס ההרשמה באתר, ייאספו ויישמרו אצל סופרגום ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם לתנאי השימוש באתר.
 7. סופרגום לא תישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו בשל השימוש במידע שבאתר זה. השימוש באתר ובתכנים שבו מכל סוג שהוא, ניתנים לשימוש כפי שהם וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא.

אבטחת מידע:

 1. סופרגום רואה חשיבות רבה ומכרעת בנושא בטיחות והגנה על מידע של המשתמשים באתר.
 2. סופרגום עושה מאמצים רבים לצורך הגנה על נתוני המשתמשים ופרטיות המידע, תוך שימת דגש רב על היבטי אבטחת המידע השונים.
 3. מובהר כי מאחר ומדובר ברשתות תקשורת כמו גם אתרי אינטרנט, אין באפשרותה של סופרגום להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי סופרגום ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סופרגום.
 4. Cookies – יתכן והאתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחה ופרטיות מידע.
 5. דפדפנים שונים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. האחריות על הימנעות מקבלת Cookies הינה באחריות המשתמש בלבד, סופרגום לא תישא אחריות מכל סוג שהוא בעקבות שינוי הגדרות Cookies או כל הגדרה אחרת ו/או כל נזק אחר ככל שיגרמו במחשבך הפרטי או בכל מחשב חיצוני אחר.
 6. סופרגום לא בדקה את כל הדפים המקושרים לאתר, ואינה אחראית למובא בדפים שנוספו לאתר או לאתרים אחרים שקושרו לאתר. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותך הבלעדית.
 7. סופרגום לא תישא בשום אחריות, ולא תהיה חשופה לתביעה כלשהי עבור כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או וירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה מכניסתך לאתר ו/או לאתרי הקישור המופיעים באתר וכן הורדת קבצים של חומר המופיע באתר לרבות נתונים, מלל, תמונות, ווידיאו, אודיו וכיוצ"ב.

קניין רוחני:

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, זכויות הפטנטים , זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות, הסודות המסחריים וכיו"ב הינם רכושה של סופרגום בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר והנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. למשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע ו/או בתוכן המוצג באתר.
 2. אין לעשות כל שימוש שאינו אישי, לרבות שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם סופרגום בלא קבלת הסכמת סופרגום מראש ובכתב. אין להשתמש ו/או להעתיק נתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בלא לקבל את הסכמת סופרגום מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים ללא אישור סופרגום מראש ובכתב.
 3. השם "סופרגום – "supergum, סימני המסחר שלה, בין אם נרשמו ובין אם לאו, וכיו"ב – הם כולם רכושה של סופרגום בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת סופרגום מראש ובכתב.

שונות:

 1. סופרגום שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. על כן, על אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי סופרגום בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות או נזקים ישירים או עקיפים שיתרחשו עקב ביצוע השינויים באתר סופרגום, לרבות הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע.
 2. סופרגום רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, קבצים דיגיטליים, קישורים ותוצאות חיפוש הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. סופרגום שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש ו/או תקנון האתר ו/או כל מסמך, תוכן, קובץ, תנאים או מידע הניתן באתר מזמן לזמן, ללא צורך למסור על כך הודעה כלשהי מראש מלבד פרסום נוסח עדכני של המידע באתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. שום ויתור מצד סופרגום על כל הוראה הנכללת בתקנון זה ו/או במדיניות הפרטיות של סופרגום לא תתפרש כוויתור על כל הפרה קודמת או על כל הפרה עתידית של כל הוראה מהוראות תקנון זה.
 5. אם לא נאמר באופן מפורש אחרת בתקנון אתר זה, אז שום דבר מהנאמר במסמכים אלה לא יקנה כל זכות או כל הטבה אחרת לצדדים שלישיים.
 6. תקנון האתר כפי שמופיע באתר זה כולל את מלוא ההסכם בינך לבין סופרגום בקשר לשימושך באתר.

ברירת דין וסמכות שיפוט:

 1. הדין החל על תנאי שימוש אלה, פירושם, תוקפם, תחולתם ואכיפתם ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובעים מהם, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד. כל מחלוקת בין הצדדים לתקנון זה לרבות בנוגע לביצועו, תחולתו, פירושו או תוקפו – תתברר בבית המשפט בעל הסמכות העניינית במחוז תל אביב-יפו.
 2. תקנון אתר זה אינו מהווה תחליף לכל תנאי שימוש בשירות ו/או הסכם ו/או תנאים כלליים לקבלת השירותים מסופרגום.
 3. שימוש באתר זה ובתכניו כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.
 4. במידה ויש לך הערות או שאלות בנוגע לתנאי השימוש של האתר, אנא פנה אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר או במייל– info@supergum.co.il.

 

דילוג לתוכן