Privacy Policy

מדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט   https://supergum.com/cbrn/  (להלן: “האתר”) הנמצא בבעלות קבוצת החברות “אימפרטק ” (להלן: “אימפרטק “).

אימפרטק  מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת מדיניות הפרטיות הינה להסביר ולהביא לידיעת המשתמש מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, והדרך בה משתמשת אימפרטק  במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים השונים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

  • לספק למשתמש מידע על הפעילות העסקית של אימפרטק , מוצריה או שירותיה
  • להשיב על שאלות או פניות אחרות שהמשתמש הגיש באמצעות האתר
  • דיווח ישיר אלקטרוני
  • להעביר קבצי Cookies וטכנולוגיות דומות, כמפורט להלן:
  • לאפשר לאימפרטק לפעול למימוש האינטרסים העסקיים הלגיטימיים של אימפרטק  ובפרט כדי- לנתח את השימוש באתר, לשפר באופן קבוע את התכנים המוצעים בו ולמדוד את ביצועיו וכן להוציא את מיטב אפשרויות השימוש באתר ואת ההודעות שאימפרטק  שולחת למשתמש ולהתאים אותן אישית.
  • לציית לדרישות החוק ולדרישות רגולטוריות, דיווח תופעות לוואי ובקרת איכות וציוות ובפרט על מנת להגיב לדרישת קבלת מידע שמתקבלות מרשויות הממשל.

אימפרטק  מציעה למשתמש ליהנות ממידע אודות החברה, שירותיה, מוצריה ותחומי פעילותה אשר יישלח למשתמש באמצעות דוא”ל.  מידע כזה יישלח אל המשתמש רק אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל הסכמה זו ולהפסיק את קבלתו.

אימפרטק  לא תמסור את הפרטים האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

מסירת מידע לצד שלישי

אימפרטק  מתחייבת כי לא תעביר לאף צד או גורם שלישי את הפרטים האישיים ו/או את המידע שנאסף על פעילות המשתמש באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיו;
  • אם יבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי;
  • רשויות ממשלתיות, רשויות רגולטוריות וגורמי אכיפת החוק, אם הדבר נדרש למטרות המפורטות לעיל, אם מעוגן בחוק, או אם נדרש להגנה משפטית על האינטרסים החוקיים של אימפרטק בהתאם לחוקים החלים.

אבטחת מידע

אימפרטק  רואה חשיבות רבה ומכרעת בנושא בטיחות והגנה על מידע של המשתמשים באתר.

אימפרטק  עושה מאמצים רבים לצורך הגנה על נתוני המשתמשים ופרטיות המידע, תוך שימת דגש רב על היבטי אבטחת המידע השונים.

מובהר כי מאחר ומדובר ברשתות תקשורת כמו גם אתרי אינטרנט, אין באפשרותה של אימפרטק  להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי אימפרטק  ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אימפרטק .

אימפרטק  לא תישא בשום אחריות, ולא תהיה חשופה לתביעה כלשהי עבור כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או וירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה מכניסתך לאתר ו/או לאתרי הקישור המופיעים באתר וכן הורדת קבצים של חומר המופיע באתר לרבות נתונים, מלל, תמונות, ווידיאו, אודיו וכיוצ”ב.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל– elif@impertechsafety.com  

האחריות בדבר וידוא ואישור קבלת הפנייה ותוכנה אצל אימפרטק  הינה באחריות המשתמש הבלעדית ודורשת אישור בכתב מטעם אימפרטק  בדבר הגעת הפנייה והטיפול בה.

שינויים במדיניות פרטיות זו

אימפרטק  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות בכל עת וללא הודעה מוקדמת. עיון בדף זה בקביעות יבטיח שהמשתמש יהיה מעודכן ומודע לסוג המידע שאימפרטק  אוספת, לדרכי השימוש במידע זה ולנסיבות, אם קיימות, שבהן אנו חולקים מידע זה עם צדדים אחרים.

בתוקף מתאריך: ‏19/01/2021

Skip to content